دروس

نیمسال دوم ۹۵-۹۴

» اختلالات دفعی گوارشی ادامه...

ترم اول - 93

» بیماری های خون(هماتولوژی) ادامه...

» اورژانس مسمومیت کارورزی در عرصه ادامه...

» نفرولوژی ادامه...

» بیماری های تنفسی ادامه...

» بیماری های کلیه ومجاری ادراری ادامه...

» بیماری های روماتولوژی،کارورزی در عرصه ادامه...

» اورژانس داخلی ، کارورزی درعرصه ادامه...

» بیماری های غدد،کارورزی درعرصه ادامه...

» مفاهیم بیماری های داخلی وجراحی ادامه...

» فرآیند یادگیری واصول آموزش به بیمار ادامه...

زمینه های تدریس

منصور ابراهیم زاده
منصور ابراهیم زاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^