سایر فعالیت های پژوهشی

منصور ابراهیم زاده
منصور ابراهیم زاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^