پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - منصور ابراهیم زاده, 1390-1391, مقابسه میزان قند خون اندازه گیری شده به وسیله پنج دستگاه گلوکومتر باروش استاندارد آزمایشگاهی دربیماران مبتلا به دیابت قندی بستری شده دربخش غددبیمارستان رازی رشت., قندخون،گلوکومتر،استانداردآزمایشگاهی،دیابت قندی. ادامه...2 - منصور ابراهیم زاده, 1385-1386, بررس میزان تاثیر کنترل جذب ودفع مایع بر روی فشارخون وادم مبتلایان نارسایی مزمن کلیوی دربیماران بستری بیمارستان منتخب شهر رشت., کنترل جذب و دفع مایع،فشارخون،ادم،بیماران کلیوی. ادامه...3 - منصور ابراهیم زاده, 1384-1383, بررسی عملکردکارکنان پرستاری درخصوص رعایت نکات ایمنی وکنترل عفونت دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان درشهررشت, کنترل عفونت،رعایت نکات ایمنی،عملکرد،پرستاران ادامه...منصور ابراهیم زاده
منصور ابراهیم زاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^