معرفی

مشخصات فردی

منصور ابراهیم زاده

نام - نام خانوادگی : منصور   ابراهیم زاده

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پرستاری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

منصور ابراهیم زاده
منصور ابراهیم زاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^